Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi, ul. Wierzbowa 13 informuje, że w ramach zbiórki publicznej przeprowadzonej zgodnie z pozwoleniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 18 czerwca 2012 r. nr 162/2012 uzyskaliśmy kwotę 16802,99 zł z przeznaczeniem zebranych środków na dofinansowanie opieki medycznej nad podopiecznymi Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”. Całość środków pieniężnych została zebrana w formie dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich. Nie wpłynęły żadne wpłaty na specjalne konto bankowe o numerze 60114020040000360262604276, ani do zaplombowanych skarbon stacjonarnych.

Celem zbiórki publicznej było dofinansowanie opieki medycznej nad podopiecznymi Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi”. Dzięki pozyskanym funduszom Fundacja mogła objąć opieką medyczną 9 podopiecznych w.w. placówki poprzez: zapewnienie higienicznych warunków zamieszkania, zakup odpowiednich do schorzeń dzieci leków i środków medycznych, opłacenie całodobowej opieki pielęgniarskiej i sfinansowanie kosztów dowozu dzieci na zabiegi medyczne i wizy konsultacyjne u specjalistów. Do dnia 31 października 2013 r. ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej zostały pokryte wydatki na zakup:

–          środków czystości w wysokości: 40,43 zł,

–          lekarstw w wysokości: 2660,40,

–          środków medycznych w wysokości: 337,38 zł,

–          usług pielęgniarek sprawujących nadzór nad wychowankami: 3760,00 zł

–          związane z dowozem dzieci na zabiegi medyczne i do specjalistów w wysokości: 1402,15 zł.

Dodatkowo z pozyskanych środków opłacono koszty prowadzenia wyodrębnionego do celów zbiórki publicznej rachunku bankowego w wysokości 142,50 zł.

Łącznie do dnia dzisiejszego zostało wykorzystane 8342,86 zł. Pozostałe środki w wysokości 8460,13 zł zostaną wykorzystane zgodnie z celem zbiórki w terminie do końca 2014 roku.

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom! Wasza hojność ułatwi nam zapewnienie dzieciom całodobowej opieki pielęgniarskiej, niezbędnych wizyt lekarskich oraz zakupu leków i środków medycznych.