Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

1. Fundacja pod nazwą „DOM W ŁODZI” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Jolantę Bobińską zwaną dalej Fundatorem

w dniu 06.07.2006 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Małgorzatą Badowską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 89 za numerem repertorium 4268/2006.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U.z 1991r. nr 46 poz. 2203 z późno zm.) oraz w niniejszym statucie.

3. Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr.96 poz.873) z zachowaniem zasad i warunków określonych tą ustawą.

§2

Siedzibą Fundacji jest Łódź. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność także poza jej granicami.

§3

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

§4

Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6

1. Celem Fundacji jest:

 • organizowanie i tworzenie placówek opiekuńczych, zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, opuszczonych, chorych i ubogich
 • prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych, ubogich, dotkniętych przemocą, opuszczonych
 • organizowanie i udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i socjalnej dla dzieci, młodzieży będących ofiarami przemocy, chorób i ubóstwa oraz ich rodzinom i opiekunom
  udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych i pokrzywdzonych dzieci, młodzieży
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dzieciom i młodzieży maltretowanym, ubogim, chorym, niepełnosprawnym a zwłaszcza dzieciom i młodzieży z domów dziecka
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania, wyjazdowych form i turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci, młodzieży mających do niej utrudniony dostęp
 • poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz rozwój i wsparcie rodzin zastępczych już funkcjonujących
 • prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych
 • informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin dotkniętych przemocą, rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami społecznymi
 • współpraca z placówkami specjalistycznymi i naturalnymi rodzinami dzieci i młodzieży pokrzywdzonych oraz pomoc dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane
 • przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego i zawodowego rodzin chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia
 • zwiększenie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych
 • inne działania nie wymienione powyżej, a mające na celu pomoc i poprawę sytuacji podopiecznych Fundacji

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji
 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji
 • prowadzenie edukacji społecznej i działalności wydawniczej w kraju i za granicą
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ubóstwu, chorobom
 • poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji
 • organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
 • współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i innymi uczelniami w celu poszukiwania i pozyskiwania wolontariuszy (organizacja praktyk)
 • prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych maltretowanych, opuszczonych, chorych, ubogich
 • organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych
 • organizowanie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach
 • udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, młodym dorosłym czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, młodzieży, młodych dorosłych
 • przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dzieciom pokrzywdzonym, przebywającym w placówkach leczniczych, opiekuńczych oraz w domach rodzinnych
 • dofinansowanie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych, chorych i ubogich
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych, ubogich i maltretowanych dzieci i młodzieży
 • pomoc psychologiczna i medyczna obejmująca podopiecznych Fundacji i ich rodziny (NZOZ)
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji

§7

Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy, których zadaniem będzie opieka, zapewnienie pomocy, towarzystwa, rozrywki dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym maltretowanym, chorym, ubogim, niepełnosprawnym i opuszczonym.
W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może tworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne na podstawie właściwych przepisów.

§ 7a

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§8

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji

§9

1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu Radą, składa się z osób fizycznych w liczbie nie większej niż pięć osób.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
3. Regulamin Rady ustanawia Fundator na wniosek Rady.

§ 10

Do zadań Rady należy:
dbanie o rozwój i ciągłość Fundacji
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
stały nadzór nad pracą Zarządu Fundacji – realizacją celów statutowych i kierunków działania Fundacji

§ 11

W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 12

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

§13

Rada Fundacji zwoływana jest przez Prezesa Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji i Fundatora. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej ilości osób, w tym Prezesa i Członków Zarządu.
2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 16

Do kompetencji zarządu Fundacji należy w szczególności:
decydowanie o wykorzystaniu majątku Fundacji
kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową
opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych.
prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody
obsługa techniczna Rady i przechowywanie jej dokumentów

§ 17

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 18

Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.

§ 19

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora bądź Rady Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie pracowników biura i członków organów Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji.

§ 20

Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek jednego członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych, przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 21

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz mienie nabyte przez Fundację.

§ 22

Dochodami Fundacji są:
zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych
wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy
środki ze zbiórek i imprez publicznych
dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
odsetki bankowe
nawiązki zasądzane na cel społeczny przez sądy
Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§24

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5 000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

§ 24 a

Fundacji zabrania się
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań jej majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi,
przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób uprawnionych do korzystania z opieki Fundacji. Niniejszy zakaz nie dotyczy udostępnienia majątku Fundacji do bezpośredniego prowadzenia jej celów statutowych.
dokonywania zakupów na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, jej pracownicy, a także osoby bliskie.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Fundatora.
2. Na zasadach opisywanych w ust. 1 Fundator może dokonać także zmiany celu Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.

Pomagają nam

browin
fundacja kwiat lotosu
globitel
devlom
polski związek piłkarzy
stal producent ogrodzeń
grycan
progressivo
rossmann
grupa medyczna łodzianin
alerta
sempre
tulipan
pamso
idemia
budomal
Skip to content