Zapisz się do newslettera

Statut

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ l

1. Fundacja pod nazwą „DOM W ŁODZI” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Jolantę Bobińską zwaną dalej Fundatorem

w dniu 06.07.2006 roku aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Małgorzatą Badowską w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 89 za numerem repertorium 4268/2006.

2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dn. 06.04.1984 r. o fundacjach (Dz.U.z 1991r. nr 46 poz. 2203 z późno zm.) oraz w niniejszym statucie.

3. Fundacja może działać jako organizacja pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003r. nr.96 poz.873) z zachowaniem zasad i warunków określonych tą ustawą.

§2

Siedzibą Fundacji jest Łódź. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla realizacji celów Fundacji może prowadzić działalność także poza jej granicami.

§3

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.

§4

Fundacja może ustanowić odznaki, tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawują Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Zdrowia.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§6

1. Celem Fundacji jest:

 • organizowanie i tworzenie placówek opiekuńczych, zapewnienie bezpiecznego schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla dzieci dotkniętych przemocą w rodzinie, opuszczonych, chorych i ubogich
 • prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych dla dzieci i młodzieży chorych, niepełnosprawnych, ubogich, dotkniętych przemocą, opuszczonych
 • organizowanie i udzielanie pomocy medycznej, psychologicznej, prawnej i socjalnej dla dzieci, młodzieży będących ofiarami przemocy, chorób i ubóstwa oraz ich rodzinom i opiekunom
  udzielanie pomocy w leczeniu i rehabilitacji chorych i pokrzywdzonych dzieci, młodzieży
 • organizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, edukacyjnej, wychowawczej i kulturalnej dzieciom i młodzieży maltretowanym, ubogim, chorym, niepełnosprawnym a zwłaszcza dzieciom i młodzieży z domów dziecka
 • organizowanie wypoczynku letniego i zimowego w miejscu zamieszkania, wyjazdowych form i turnusów rehabilitacyjnych dzieciom i młodzieży
 • podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród dzieci, młodzieży mających do niej utrudniony dostęp
 • poszukiwanie rodzin adopcyjnych lub zastępczych dla dzieci rodziców z ograniczeniami lub pozbawionych władzy rodzicielskiej oraz rozwój i wsparcie rodzin zastępczych już funkcjonujących
 • prowadzenie programów korekcyjno-edukacyjnych
 • informowanie społeczeństwa o potrzebach i problemach rodzin dotkniętych przemocą, rodzin ubogich zagrożonych dysfunkcjami społecznymi
 • współpraca z placówkami specjalistycznymi i naturalnymi rodzinami dzieci i młodzieży pokrzywdzonych oraz pomoc dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki, których prawa nie są respektowane
 • przeciwdziałanie marginalizacji życia społecznego i zawodowego rodzin chorych dzieci, a także pomoc psychologiczna pozwalająca zniwelować skutki społeczne długotrwałego bezrobocia
 • zwiększenie szans zawodowych młodzieży i dorosłych, zwłaszcza niepełnosprawnych
 • inne działania nie wymienione powyżej, a mające na celu pomoc i poprawę sytuacji podopiecznych Fundacji

2. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz innymi podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi realizacją celów Fundacji
 • prowadzenie badań i analiz związanych z rodzinami objętymi pomocą Fundacji
 • prowadzenie edukacji społecznej i działalności wydawniczej w kraju i za granicą
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, zajęć terapeutycznych, poradnictwa zawodowego, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ubóstwu, chorobom
 • poszukiwanie miejsc pracy dla podopiecznych Fundacji
 • organizowanie i finansowanie naboru i szkolenia wolontariuszy dla potrzeb opieki nad dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi
 • współpraca z Uniwersytetem Łódzkim i innymi uczelniami w celu poszukiwania i pozyskiwania wolontariuszy (organizacja praktyk)
 • prowadzenie działalności mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie
 • pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy, darów materialnych i niematerialnych otrzymywanych przez Fundację dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych maltretowanych, opuszczonych, chorych, ubogich
 • organizowanie i wspieranie akcji poszukiwania rodzin adopcyjnych lub zastępczych
 • organizowanie akcji dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach
 • udzielanie wsparcia i pomocy dzieciom i młodzieży, młodym dorosłym czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
 • przekazywanie środków finansowych na leczenie i rehabilitację dzieci, młodzieży, młodych dorosłych
 • przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dzieciom pokrzywdzonym, przebywającym w placówkach leczniczych, opiekuńczych oraz w domach rodzinnych
 • dofinansowanie dzieci, młodzieży i młodych dorosłych niepełnosprawnych, chorych i ubogich
 • przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i zawodowej matek chorych, ubogich i maltretowanych dzieci i młodzieży
 • pomoc psychologiczna i medyczna obejmująca podopiecznych Fundacji i ich rodziny (NZOZ)
 • organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych dla podopiecznych Fundacji i ich rodzin
 • popularyzowanie celów Fundacji w środkach masowego przekazu
 • promocję i reklamę działań związanych z celami Fundacji

§7

Fundacja działa na zasadzie angażowania wolontariuszy, których zadaniem będzie opieka, zapewnienie pomocy, towarzystwa, rozrywki dzieciom, młodzieży, młodym dorosłym maltretowanym, chorym, ubogim, niepełnosprawnym i opuszczonym.
W celu realizacji zadań statutowych Fundacja może tworzyć niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne jednostki organizacyjne na podstawie właściwych przepisów.

§ 7a

Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieodpłatnie.

Rozdział III
ORGANY FUNDACJI

§8

Organami Fundacji są:
Rada Fundacji
Zarząd Fundacji

§9

1. Rada Fundacji, zwana w dalszej części statutu Radą, składa się z osób fizycznych w liczbie nie większej niż pięć osób.
2. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
3. Regulamin Rady ustanawia Fundator na wniosek Rady.

§ 10

Do zadań Rady należy:
dbanie o rozwój i ciągłość Fundacji
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji
stały nadzór nad pracą Zarządu Fundacji – realizacją celów statutowych i kierunków działania Fundacji

§ 11

W celu wykonywania swoich zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji, może żądać od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji lub wskazany przez niego Członek Rady Fundacji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Fundacji z głosem doradczym.

§ 12

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz do roku.

§13

Rada Fundacji zwoływana jest przez Prezesa Zarządu Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji i Fundatora. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy z głosem doradczym przedstawiciel Zarządu Fundacji.

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej ilości osób, w tym Prezesa i Członków Zarządu.
2. Zarząd Fundacji powoływany i odwoływany jest przez Fundatora.

§ 15

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu Fundacji jednoosobowo.

§ 16

Do kompetencji zarządu Fundacji należy w szczególności:
decydowanie o wykorzystaniu majątku Fundacji
kierowanie działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową
opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji
decydowanie o nabywaniu i zbywaniu przez Fundację nieruchomości i innych środków trwałych.
prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody
obsługa techniczna Rady i przechowywanie jej dokumentów

§ 17

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale.

§ 18

Posiedzenia wszystkich organów Fundacji są protokołowane.

§ 19

Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd Fundacji za zgodą Fundatora bądź Rady Fundacji.
Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Wynagrodzenie pracowników biura i członków organów Fundacji jest wypłacane ze środków Fundacji.

§ 20

Uchwały wszystkich organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym. Na wniosek jednego członka organu Fundacji oraz w sprawach personalnych, przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
Członek organu Fundacji, który został przegłosowany ma prawo zgłosić swoje zastrzeżenia do protokołu z podaniem uzasadnienia.

Rozdział IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 21

Majątek Fundacji stanowią środki przeznaczone przez Fundatora w oświadczeniu woli o utworzeniu Fundacji oraz mienie nabyte przez Fundację.

§ 22

Dochodami Fundacji są:
zapisy, dotacje i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych
wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy
środki ze zbiórek i imprez publicznych
dochody z majątku nieruchomego i ruchomego
odsetki bankowe
nawiązki zasądzane na cel społeczny przez sądy
Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§23

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§24

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 5 000 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

§ 24 a

Fundacji zabrania się
udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań jej majątkiem w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli, zwane dalej osobami bliskimi,
przekazywania jej majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku na rzecz jej członków, członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób uprawnionych do korzystania z opieki Fundacji. Niniejszy zakaz nie dotyczy udostępnienia majątku Fundacji do bezpośredniego prowadzenia jej celów statutowych.
dokonywania zakupów na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów, jej pracownicy, a także osoby bliskie.

Rozdział V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 25

1. Zmiany w statucie są dokonywane przez Fundatora.
2. Na zasadach opisywanych w ust. 1 Fundator może dokonać także zmiany celu Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 26

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana lub wobec wyczerpania się środków. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru.