Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

 
Decyzją nr 281/2010 z dnia 16 listopada 2010 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwolił Komitetowi „TOTEM” z siedzibą w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. 21 na przeprowadzenie na terenie całej Polski zbiórki publicznej w terminie do 31 grudnia 2010 r. Celem zbiórki było zebranie środków finansowych na rehabilitację podopiecznych Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji „Dom w Łodzi” mieszczącego się w Łodzi przy ul. Wierzbowej 13.
Zbiórka została przeprowadzona w formie sprzedaży projektów świątecznych e-kartek mailowych o wartości 100 zł/szt., wykonanych przez członków Komitetu „TOTEM”, niepobierających za tę pracę wynagrodzenia.

Nabywcy dokonywali wpłat na konto Komitetu „TOTEM” w BZ WBK SA 69 1090 1304 0000 0001 1515 1236 specjalnie utworzone na potrzeby zbiórki. Całkowita kwota zebrana w wyniku zbiórki publicznej to 6555,00 zł, słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych – w tym kwota 6455,00 zł została zebrana na koncie Komitetu „TOTEM”, a kwota 100 zł została wpłacona przez jednego z nabywców e-kartki bezpośrednio na konto Fundacji „Dom w Łodzi”. Zebrane w wyniku zbiórki środki pieniężne zostały w całości przekazane na rachunek Fundacji „Dom w Łodzi”.
Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.
Sprawozdanie ze zbiórki zostanie przekazane do MSWiA oraz zamieszczone na stronie internetowej Fundacji „Dom w Łodzi”.